สมัครสมาชิก

เรื่อง     เรียนเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

เรียน       เจ้าของกิจการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการบริษัท ฯ

อ้างถึง    ใบอนุญาตเลขที่  16/2547 (ส.ค.ค.2)  ลงวันที่  3  กันยายน  2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ  พร้อมเอกสารแนบ  จำนวน  1  ชุด

เนื่องด้วยสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก  ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะ  2  ปี  ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน  105  ราย  โดย วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้  ความสามารถระหว่างสมาชิกในการประกอบอาชีพ  รวมถึงร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกในหลาย ๆ  ด้าน  เช่น  ปี  พ.ศ. 2548  ทางสมาคมฯ  ได้ผลักดันและประสานกับหน่วยงานภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้

-         น้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นจากเดิม  10  ล้อ  21  ตัน  เป็น  25  ตัน,  รถเทรลเลอร์37.4  ตัน  เป็น  45  ตัน  (บรรทุกพ่วง  18  ล้อ )ตั้งแต่ปี 2545 – 2548  ซึ่งผ่อนผันมาแล้วเป็นเวลา  3  ปี  และได้ประกาศใช้เป็นการถาวรแล้ว

-         ผ่อนผันการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์  ที่มีความสูงจากเดิม  3.20  เมตร  เป็น  4.60  เมตร  เพื่อที่จะได้  cover  ความสูงที่  40  HQ” และ  45”  อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงพระราชบัญญัติรถยนต์

-         ให้การช่วยเหลือในการได้รับการชดเชยในเรื่องของน้ำมันดีเซล  ลิตรละ  1.20  บาท  เฉพาะรถบรรทุกไม่ประจำทาง  ( 70 ) 

-         จัดชุมนุมประท้วง  ผลักดันให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ  ประชุมชี้แจงแถลงข่าวการปรับอัตราราคาขนส่ง  ปรับลดเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล  ฯลฯ

-         เข้าเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐ  ในการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการขนส่ง

-         เสนอปรับแก้กฎหมายของกรมการขนส่งทางบก ,  พระราชบัญญัติขนส่งทางบก ,  พระราชบัญญัติจราจร  พ.ศ. 2522  ( รวมเข้าด้วยกัน ) , แก้ไขกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ. 2522  ของ  สตช. ,  ปรับแก้พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2530  ( ของกรมทางหลวง ) ,  กรมทางหลวงชนบท ,  เสนอปรับแก้เรื่องรถกึ่งพ่วง  3  เพลา  ( ระยะทางของ  KING  PIN )  ,  ร่วมกับกลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

-         เป็นคณะกรรมการร่วมภาคการขนส่งในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาขนส่งสินค้าทางเรือ  สำนักงานนโยบายและวางแผน  ,  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

-         เป็นอนุกรรมการการติดตามการใช้โครงการ  NGV  พลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน  เช่น  ไบโอดีเซล ,  ก๊าซ  NGV  ในผู้ประกอบการขนส่ง

-         ร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการตรวจวัด  ในการตรวจวัดควันดำ  เสียงดัง  ของ  บกจร. 

-         ผลักดันเรื่องส่วยทางหลวง  ไม่ให้มีการเรียกเก็บส่วยโดยเด็ดขาด  โดยผลักดันและสนับสนุนให้ตำรวจทางหลวงใช้งบเบี้ยเลี้ยงเงินอุดหนุน  จากงบประมาณกรมทางหลวง

-         การสร้างเครือข่ายร่วมกับสมาชิกสมาคม ฯ  ทั่วประเทศ  เหนือ ,  อีสาน ,  ใต้ ,  กลาง ,  ตะวันออก  มีเครือข่าย  9  สมาคม  4  ชมรมเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมปกป้องผลประโยชน์  แก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งของกลุ่มสมาชิก  เป็นศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์และศูนย์เก็บข้อมูลพนักงานขับรถลักษณะพิเศษ  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการตรวจสอบประวัติ  ตลอดถึงการประสานงานกับศูนย์ข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก

-         เป็นศูนย์กลางการประสานงานร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน  และศูนย์ข้อมูลวิชาการด้านการขนส่งของผู้ประกอบการ  และกลุ่มสมาชิกสมาคม ฯ  จะเป็นองค์กรหลักเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  และการอยู่ร่วมกันของสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ทางสมาคม ฯ  จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการ  และหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ  เพื่อให้มวลหมู่สมาชิกและผู้ประกอบการทุกรายได้รับผลประโยชน์สูงสุด

                ดังนั้นทางสมาคม ฯ  จึงขอเรียนเชิญบริษัทท่าน  ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน  อันอาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของสมาคม ฯ

                จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน  สมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคม ฯ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนสมาคม ฯ  ต่อไป  และขอขอบคุณอย่างสูงในความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

Visitors: 156,937