พันธกิจ

     พันธกิจ MISSION  การพัฒนาสมาคมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กรอบสมาคมภาคประชาสังคม โดยยึดมั่นจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล โปร่งใส ให้เป็นที่ยอมรับของมวลหมู่สมาชิก โครงข่ายพันธมิตรตลอดถึงภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง เป็นรูปธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ

Visitors: 145,190