รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

หมายเลข                          ชื่อบริษัท               ผู้จัดการ        โทรศัพท์       มือถือ
001 บริษัท ประกอบกิจขนส่งและชิปปิ้ง จำกัด คุณทองอยู่  คงขันธ์ 02-751-7485-8 081-847-5789
002 บริษัท ชัยชนะทรานสปอร์ตกรุ๊ป จำกัด คุณปานจิตต์  เหล่าชัยยนต์ 02-249-4445-6 081-834-1008
003 บริษัท แพนเทรด ชิปปิ้ง จำกัด คุณพิษณุ  บุญเกียรติบุตร 02-661-2078-82 081-817-8274
004 บริษัท กรุงเทพชลกิจ จำกัด คุณชัยยศ  จงประสิทธิผล 02-625-0000 081-875-0436
    คุณวสิน  ชัยประสิทธิ 02-625-0400  
005 บจก.คอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส  คุณสุนทร  ฉมาพร 02-758-8191-7 081-803-5100
006 บริษัท มนต์ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณพิทักษ์  วิชญกานต์ 02-516-2790-4 086-533-5088
007 บริษัท ฟินเมอร์ จำกัด คุณกฤษดา 02-751-7322-5  
008 บริษัท เอ็น บี ซี คอนเทนเนอร์ เดโป้ จำกัด คุณเสน่ห์ 02-708-5510-16 089-694-9374
009 บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด คุณสมชาย  บันลือเสนาะ 02-671-5995-102 081-751-5180
010 บริษัท สยามคาร์โก้  ทรานสปอร์ต จำกัด คุณศราวุธ  สายะสิญจน์ 02-240-3411-4 081-810-1829
011 บริษัทเอ็น.วาย.เค.บริการขนส่ง(ประเทศไทย)จำกัด คุณไพโรจน์ ตั้งจิตร่วมบุญ 02-634-2928  
    คุณทักษะพล  พีระวัฒนชาติ    
012 บริษัท คอนเซ็นเตอร์ จำกัด คุณศุภร  โสภาอัศวภรณ์ 02-393-1110 081-622-2821
013 บริษัท หทัยรัตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณสุพิน  ฟูกลิ่น 02-671-8373 081-639-4713
014 บริษัท เจ.เอส.เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด คุณวิวัฒน์ กุลทอง 02-671-7483  
015 บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด คุณไพโรจน์  เธียไพรัตน์ 02-315-7341 081-843-7610
016 บริษัท วานิชเซอร์วิส จำกัด คุณวีรชัย  ไร่ชูศรี 02-399-2907-9 081-553-4493
017 บริษัท ศุภกฤษณ์ขนส่ง จำกัด คุณวัฒนา  มานะศิลปพันธ์ 02-744-0594-5 081-828-0683
018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจจิมา ขนส่ง คุณอัจจิมา  ดุลคนิต 02-671-5581 081-668-2272
    คุณโกมล  ดุลคนิต 02-672-7377  
019 บริษัท เอส.บี.ที.  ทรานสปอร์ต จำกัด คุณสาธิต  บุญโต 02-240-2965-2538 081-657-0892
020 บริษัท ซี ดี เอส  ทรานสปอร์ต จำกัด คุณวิบูลย์ พูลสมบัติ 02-740-3160-8  
021 บริษัท สยามไมโครแลนด์บริดจ์ จำกัด คุณนิกร  วงค์ชัย 02-249-8034 081-841-4184
022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.แอล.ทรานสปอร์ต  คุณเจริญ ก่อสวัสดิ์วรกุล 02-751-1341  
023 บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จำกัด คุณสุรจิต เลิศสกุลยั่งยืน 02-673-1001-5  
024 บริษัท ส.สิริขนส่ง จำกัด คุณชุติกาญจน์ มานะศิลปะพันธ์ 02-249-7823-4 081-908-8768
      02-646-7000  
025 บริษัท รินทร์ทร ทรานสปอร์ต จำกัด คุณปราณี  ศรีม่วง 02-240-1560 081-915-5983
026 บริษัท เทพชัยมงคล จำกัด คุณรัชนก  อนุกุล 02-249-3940-1 081-817-6185
027 บริษัท เดอะยูเนี่ยน พลัส จำกัด คุณสุชาติ บุญเพ็ญ 02-3168583-4  
028 บริษัท รุ่งเรืองทรานสปอร์ต จำกัด คุณประยูร ชำนาญหมอ 02-958-8632-3  
029 บริษัท พงษ์ภากิจ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณสมพงษ์ คุ้มดง 038-490715  
030 บจก. ไทยเทรลเลอร์ไปรดักส์  คุณพรชัย เทอดศรีศิลป์ 02-740-5525-6  
031 บจก. เอกเอเซียทรานสปอร์ต  คุณอนุสรณ์ พาณิชยกุล 02-758-7554 081-829-0375
032 บริษัท ไวยไทย จำกัด คุณเชง นิรุตตินานนท์ 02-315-5569-73 081-620-3438
    คุณณัฐิดา วิชญเลิศเทวัญ    
033 บริษัท โปร-สตีล จำกัด คุณชนะ สิทธิพงศ์พิทยา 02-729-6600  
    คุณจุฬาลักษณ์ สิทธิพงศ์พิทยา    
034 บริษัท คณิน ทรานสปอร์ต จำกัด คุณพรเทพ ลอออรรถพงศ์ 038-401234-6 081-949-3433
035 บริษัท เค พลัส จำดัด คุณสุกูล เมฆฉาย 02-249-4967  
036 บริษัท อีทรัค เทอร์มินอล ดอทคอม จำกัด คุณระเบียบ  ภูมิราช 038-400630-4  
    คุณชัยพหร ยงศิริ 038-400-635  
037 บริษัท แหลมฉบังเซอร์วิส จำกัด คุณนวคุณ  ร่วมรักษ์ 038-495241-3  
    คุณวิรัช ฉัตรประภา    
038 บริษัท โบอิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง  คุณไสว  มีสุวรรณ 02-721-5203-4 081-837-4267
  แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณอดุล  พรหมอุ่น   089-779-4559
039 บริษัท อีเทอร์นีตี้ โลจิสติกส์ จำกัด คุณพงศ์สันต์ ศุภพงศ์ 02-315-7344 081-988-005
040 บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด คุณวัชรพล  นวลใยสีทอง 02-583-7170 081-984-2646
041 บริษัท 127 จำกัด คุณทัศนีย์ หวังพงษ์สวัสดิ์ 02-796-1465-7  
    คุณปพน  ภักดีชุมพล 02-2961462  
042 บริษัท วีเอส สยาม โลจิสติกส์ จำกัด คุณวิศัษฐ์ หาญสุรนันท์ 02-726-2245  
    คุณศักดิ์ดา ดำมียศ 02-9568886  
043 บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์  คุณอรุณี  พงษ์พูล 02-737-9888 089-205-4739
  เทอร์มินอล(ประเทศไทย) จำกัด คุณนิธิ  แจงวานิชย์   081-755-7675
044 บริษัท อินแลนด์ คอนเทนเนอร์  คุณเสรี วงอมรพิทักษ์ 02-748-6498-8  
   ดีลิวีรี่ จำกัด (ICD) คุณภูมิพัฒน์  คิดชอบ 02-737-6310-4 081-901-2770
045 บริษัท ยูดีแอล ทรานสปอร์ต จำกัด คุณพิสิษฎ์  วรพฤกษ์พิสุทธ์ 02-361-7037 081-852-4800
046 บริษัท เค.อาร์ โรจนทรัพย์ จำกัด คุณภาคย์  อิสระภาคย์ 02-516-1171  
047 บริษัท อิมเม็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณเอกชัย  เอื้ออารีมิตร 038-494570-2 086-813-5265
048 บจก. เค.ซี.เอส.ทรานสปอร์ต  คุณกัญญา  สัมพัฒนวรชัย 02-671-4955  
    คุณชมพล  สัมพัฒนวรชัย    
049 บริษัท ยูเนี่ยนทรานส์ลิ้งค์ จำกัด คุณวรพจน์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์ 02-758-8341-2 081-648-8203
050 บริษัท เทพธนมดี จำกัด คุณพรรณวิภา ตรีทศานนท์ 02-240-2809-10  
051 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด คุณภาวินี พยุงดี 038-338-715-7  
052 บริษัท เทพราช โลจิสติกส์ จำกัด คุณพรภยนต์  พิริยะประทานคุณ 02-259-3411-3  
      02-3125981  
053 บริษัท ยูเซฟโลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด คุณวิรัตน์  ชัยชาญกุล 02-336-1348-9  
054 บริษัท เค.พี. ทวีทรัพย์ จำกัด คุณระพีพรรณ ชีวะสาคร 038-780584 081-683-6890
055 บริษัท ซุปเปอร์เค จำกัด คุณชัยณรงค์ งามประวัติดี 02-249-7570  
056 บริษัท สยามแลนด์ เซอร์วิส จำกัด คุณนิรันดร รุ่งเรืองกิจทวี 02-337-6740-2  
057 บริษัท ไบรท์เทค เซอร์วิส จำกัด คุณธีรยุทธ  บุญสิตานนท์ 02-744-0607-9  
058 บริษัท บึงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด คุณสงบ กิ่งทอง   081-5777385
059 บริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด คุณสุรินทร์ บุญท้วม 038-338-700-7  
060 ห.จ.ก.ก้าวไกล พัฒนา ทรานสปอร์ต  คุณพิทยา เลิศธราชัย 038-400268-9 081-312-3698
061 บริษัท สุขเกษมทรัคแฟทอรี่ จำกัด คุณสุขเกษม  งามสะพรั่ง 044-389074 081-265-9193
        081-967-8817
062 บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติกส์ จำกัด คุณธนรัตน์ ชุมมานนท์ 02-539-0361 081-422-1734
063 บริษัท สเปนคิด ทรานสปอร์ต จำกัด คุณกัญจนรัตน์ กวินทรสวัสดิ์ 02-716-9731-6  
    คุณธนสรณ์ โลทนุวงศ์    
064 บริษัท ญาดา ทรานสปอร์ต จำกัด คุณบุญชัย อาจอภิสิทธิ์ 02-862-4690-3 081-313-5179
    ขอเอกสารเพิ่ม : คุณน้อยหน่า   02-862-4690  
065 บริษัท ทรงยุทธ โลจิสติกส์ จำกัด คุณยศสรัล การพานิช 02-748-6264 081-8580058
  ลาออก คุณปองพล เก้าเอี้ยน   084-916-9000
066 บริษัท แวลู ทรานสปอร์ต จำกัด คุณทิพย์ภาพันธ์ ศิริศักดิ์ 02-748-6264  
  ลาออก คุณปองพล เก้าเอี้ยน   084-916-9000
067 บริษัท ที.เค.โลจิสติกส์ แอนด์ คุณวัชรินทร์  เพชรชูกุล 02-751-7485-8 084-669-7957
  ซัพพลายเชน(ประเทศไทย) จำกัด คุณพิมพรรณ  ทิงิ้วงาม   084-721-2442
068 บริษัท แพนดส์กรุ๊ป โลจิสติกส์ จำกัด คุณยุพดี ดาราศรีศักดิ์ 035-360-007-8  
    คุณจิรัฐิติ  พันธ์มณี 02-337-5491  
069 บริษัท ซี.เค.เค เซอร์วิส จำกัด คุณกิตติ กัลยาพิเชฏฐ์ 034-289-115  
    คุณยุพาพรรณ วรรธนะบูรณ์   086-337-8725
070 บริษัท เอ็ม ที ซี ทรานสปอร์ต จำกัด คุณวุฒิชัย ลัคทินพร 074-501-672 081-541-8185
071 บริษัท เฉลิมวงศ์ (กรุ๊ป) จำกัด คุณอณิธัช เฉลิมวงศ์ 02-815-4630-4  
072 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น.เอส คุณนันท์นภัส ดิษสิน 053-804-067 081-951-5055
  โลจิสติกส์ จำกัด คุณอรุโณทัย ศรีสำราญ   089-896-3422
073 บริษัท นันท์นภัส โลจิสติกส์ จำกัด คุณวีระ ดิษสิน 053-272-061 084-047-2312
    คุณชิษณุพงศ์ ศรีสำราญ   084-007-3007
074 บริษัท สยาม จัสท์อินไทม์  คุณสุธรรม หาผล 038-206-911  
  ลอจิสติกส์ จำกัด คุณราเชนทร์ เอื้อตระกูล 038-938-363  
075 บริษัท เอ็นเนอจี้ แฟคเทอรี่ คุณพัลลภ  วิเชียรฉาย 038-938-363  
    คุณกระแส  อภิญ 038-938-363  
076 บริษัท เพอร์เฟค โลจิสติกส์ จำกัด คุณศุภเดช รอดรัด 02-9933008 081-372-2641
      038-483-0745  
077 บริษัท บุญศรี ออยล์ จำกัด คุณภณิดา แสนแท่ง 02-587-7005 086-020-0756
    คุณสุชิน ปัญญะบูรณ์   081-315-0799
078 บริษัท อี.ที.ที. โลจิสติกส์ จำกัด คุณอรุณ เอี่ยมฉลาด 038-32777 081-861-6897
    คุณอัสมา เอี่ยมฉลาด 038-32777  
079 บจก.วิชอาร์ ทราเวล แอนด์  คุณปิยะมน   081-686-7790
  แอนด์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส      
080 บจก. วี.เอ็น.เอส. ทรานสปอร์ต  คุณบดินท  ตัณฑ์ไพบูลย์ 02-755-3322-4 081-657-1777
081 บริษัท ชลบุรี ฮอลเล็จ จำกัด คุณประเสริฐ  ดำจุติ 038-401-775  
082 บจก. วี เอส โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  คุณวิเชียรโชติ  ส่งอาภากรณ์รัตน์ 02-671-8386 081-318-1173
083 บจก. แอคชั่น คอนเทนเนอร์  คุณวิบูลย์  เฟื่องฟู 02-991-8455  
084 หจก.อาร์.เอส.อาร์.เทรดดิ้ง คุณชนวีร์  ขุนทอง   083-176-8878
    คุณพรรณวรท  ทวีงาม   087-608-1704
085 บริษัท ที.เอส.อัลไลด์ทรานส์ จำกัด คุณสิรีภรณ์  ชื่นจิตพิทักษ์ 074-230226-8  
    คุณนภัทร  แซ่เอียว    
086 บริษัท วี.เอส.ซาวด์ เซลส์ แอนด์ คุณชาญ  ศุภาคม 02-249-6142  
  เซอร์วิส จำกัด คุณวรพจน์  ศุภาคม   081-845-55501
087 บจก. อีสเทิร์น สตาร์ ทรานสปอร์ต คุณวันเพ็ญ  มะกล่ำทอง 038-352-559 081-811-9991
088 บริษัท นาวา โลจิสติก จำกัด คุณนวพงษ์  กฤตบุณยฤทธิ์ 02-931-1607 082-330-4500
89 บริษัท เซาท์อีสท์ ทรานสปีด จำกัด คุณวิเชียร  กาญจนวิไล 02-2499060 081-8399184
    คุณสุรภี  กาญจนวิไล 02-671-5753-7  
90 บริษัท สวิสสยาม เทรดดิ้ง จำกัด คุณชนิลทร  เดกอร์เทอร์ 038-909-990 089-245-1349
91 บริษัท ซี.เจ.โลจิสติกส์ จำกัด คุณชูชาติ  ใจดี 038-763-356 084-362-8234
92 บริษัท ขาวดอกบัว  จำกัด คุณปัทมา  ตั้งเด่นไชย 02-755-3153 081-734-4784
93 บริษัท เจ.เอ็น.พี. (ไทยแลนด์) จก. คุณสมเกียรติ  วิสาสกล 02-463-0122  
94 บริษัท ฟูจิโลจิสติกส์ จำกัด คุณจารุวรรณ  ศรันย์เกด 038-203-557  
95 บริษัท อภิวัฒน์ทรานสปอร์ต จก. คุณนันทวัฒน์  สาทรกิจ 02-720-7787-8  
96 บริษัท เอ็นนารา จำกัด คุณสิวารักษ์  มีวงษ์ 038-060-119 084-904-4334
97 บริษัท ยุโสบอินเตอร์เนชั่นแนล กันตังพอร์ต คุณบัลลังก์  บังเชย 075-529010  
98 หจก.กรกฤต ทรานสปอร์ต คุณกรกฤต  กิจการเจริญ 038-482-436 086-376-0896
99 หจก.วสุพล ทรานสปอร์ต คุณวีระ  หนูบุญรักษ์ 038-060-731-3 081-863-6148
100 บจก.หลักทองโลจิสติกส์  คุณกฤษณะ ภูติวณิชย์ 038-938-322-3  
101 หจก.นฤมลคอนเทนเนอร์ คุณเอกชัย  บำเรอรักษ์ 02-249-1272 086-3900314
102 หจก.ประภากรทรานสปอร์ต คุณวิราภรณ์  ปิยะประภากร   081-983-7699
103 หจก.ขวัญเมืองซัพพลาย คุณสายัณ  อุบล   038-494-243
104 บริษัท แม่กลองโลจิสติกส์ จำกัด คุณนิพนธ์  ซิ้มสกุล 034-711445

     คุณศดิศ  ศรีจันทร์ 081-787-2248 081-8582277
105 บริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์ จำกัด คุณวุฒิพงษ์  วิศิษฎ์ศักดิ์ 02-819-8291-3 081-641-7363
Visitors: 50,180