วัตถุประสงค์  OBJECTIVES

                                                        

1 สร้างสมาคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาผู้ประกอบการโดยการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ คำสั่ง กฎหมาย หรือ

    พระราชบัญญัติต่างๆ     ที่เป็นประโยชน์กับมวลหมู่สมาชิกและโครงข่าย

2 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคม สร้างความสามัคคีของมวลหมู่สมาชิก แบะกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท 

     ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3 เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร สมาชิก และโครงข่าย โดยมุ่งเน้นกิจกรรมภายใน กิจกรรมสาธารณะ

    ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดถึงผู้ใช้บริการ หรือผู้มีอุปการคุณของสมาคม

4 เป็นสมาคมที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาคมวิชาชีพ ความเป็นเอกภาพของมวลหมู่สมาชิกอย่างมีนัยสำคัญต่อสมาคม

    ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ อย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อสมาคม  ต่อสังคม ผู้ใช้บริการ

    และประเทศชาติ

5  ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างแระเทศเพื่อการนำเข้าและส่งออก

6 สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อ

    ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด

    การค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน

    เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

7 ทำความวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ

    ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ

8 ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์

    ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

9 ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัย

    และปรับปรุงวิธีการผลิต และการค้าให้ได้ผลยิ่งขึ้น

10 ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

11 ส่งเสริมการผลิตสินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

12 ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์

    ที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

13 ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

14 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์ หรือนำสมาคมเข้าสู่ความขัดแย้งทางความคิดและการเมือง

 

 

 

Visitors: 154,649