วิสัยทัศน์ VISSION

1. วิสัยทัศน์  VISSION  เป็นสมาคมที่มีมาตรฐานวิชาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่ง สู่ความเป็นเลิศด้านมาตรฐานคุณภาพ การบริการ และเป็นสมาคมวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ สังคม และมวลหมู่พันธมิตรผู้ประกอบการขนส่ง และโครงข่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดมั่นนโยบายและแนวทางบริหารแบบมืออาชีพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม

2. เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร สมาชิก และโครงข่าย โดยมุ่งเน้นกิจกรรมภายฝนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดถึงผู้ใช้บริการ หรือผู้มีอุปการคุณของสมาคม

3. เป็นสมาคมที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกวิชาชีพ ความเป็นเอกของมวลหมู่สมาชิกอย่างมีนัยสำคัญต่อสมาคมภาครัฐและเอกชนอื่นๆ อย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ ต่อสังคม ผู้ใช้บริการและประเทศชาติ

4.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการจักการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อการนำเข้าและส่งออก

5.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

6. ทำความวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ

7. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

8. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิต และการค้าให้ได้ผลยิ่งขึ้น

9. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

10. ส่งเสริมการผลิตสินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกในประเทศ

11. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

12. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

13. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์ หรือนำสมาคมเข้าสู่ความขัดแย้งทางความคิดและการเมือง

Visitors: 154,650