รายชื่อสมาชิก

1.คุณสุพิณ  ฟูกลิ่น                        นายกสมาคมฯ                                 หทัยรัตน์ทรานสปอร์ต
2.คุณทองอยู่  คงขันธ์                    ประธานที่ปรึกษาฯและกรรมการ        ทีเคโลจิสติกส์แอนด์ซัพพลายเชน
3.คุณปานจิตต์  หล่าชัยยนต์            ที่ปรึกษาสมาคมฯและกรรมการ         ชัยชนะทรานสปอร์ตกรุ๊ป
4.วิเชียรโชติ  ส่งอาภากรณ์รัตน์        อุปนายกคนที่ 1                            วีเอสโลจิสติกส์เซ็นเตอร์
5.คุณบุญชัย  อาจอภิสิทธิ์               เหรัญญิกและอุปนายกคนที่ 2           ญาดา ทรานสปอร์ต
6.คุณพรทิพย์  บุญเกียรติบุตร           อุปนายกคนที่ 3                              แพนคัสตอมเซอร์วิส
7.คุณอัจจิมา  ดุลคนิต                      อุปนายกคนที่ 4                          อัจจิมาขนส่ง
8.คุณภูมิพัฒน์  คิดชอบ                   กรรมการ                                       อินแลนด์คอนเทนเนอร์ดีลิวิรี่
9.คุณบุญชัย  อาจอภิสิทธิ์                กรรมการ                                     ญาดา ทรานสปอร์ต
คุณสาธิต  บุญโต                           กรรมการ                                   เอสบีที  ทรานสปอร์ต
10.คุณสมชาย  บันลือเสนาะ             กรรมการ                                     TIFFA
11.คุณศุภร  โสภาอัศวภรณ์              กรรมการ                                   คอนเซ็นเตอร์
12.คุณชุติกาญจน์  มานะศิลปะพันธ์    กรรมการ                                   ส.สิริขนส่ง
13.คุณสาธิต  บุญโต                       กรรมการ                                  เอสบีที  ทรานสปอร์ต
14.คุณเชลล์  เที่ยงพนม                  กรรมการ                                   กำแพงเพชรชนาพรทรานสปอร์ต
15.คุณศดิศ  ศรีจันทร์                      กรรมการ                                  แม่กลอง โลจิสติกส์
16.คุณจุฑานุช  ชุมมานนท์               เลขาธิการสมาคมฯ                       RTNโลจิสติกส์
17.คุณเพ็ญพร                               กรรมการ                                  ยูเซ็นโลจิสติคส์
18.คุณนิธิ  แจงวาณิชย์                    กรรมการ                                     Evergreen Container
19.คุณทองขาว  กุลถาวรการ             กรรมการ                                  สำนักงานทองขาว
20.คุณวีรพจน์  กิตติอัมพานนท์          ผจก.สมาคม/กรรมการ                 สมาคม

Visitors: 49,756