คณะกรรมการปี 60

ลำดับ

                ชื่อ-นามสกุล

   ตำแหน่ง

บริษัท

1

คุณสมควร             กล่ำแสง

นายก

หจก.เอส.พี.ซี.เซอร์วิส แมนเนจเมนท์

2

คุณทองอยู่            คงขันธ์

ที่ปรึกษา

บจก.ที.เค.โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพายเชน

3

คุณสุพิณ               ฟูกลิ่น

ที่ปรึกษา

บจก.หทัยรัตน์ทรานสปอร์ต

4

คุณจุฑานุช           ชุมมานนท์

ที่ปรึกษา

บจก.อาร์.ที.เอ็น.โลจิสติกส์

5

คุณปานจิตต์         เหล่าชัยยนต์

ที่ปรึกษา

บจก.ชัยชนะทรานสปอร์ตกรุ๊ป

6

คุณศดิศ                 ศรีจันทร์

เลขาธิการ

บจก.แม่กลองโลจิสติกส์

7

คุณธนาธร             วรพฤกษ์พิสุทธิ์

เหรัญญิก

หจก.ไพลินแดง

8

คุณสาธิต               บุญโต

อุปนายก

บจก.เอส.บี.ที.ทรานสปอร์ต

9

คุณภูมิพัฒน์           คิดชอบ

อุปนายก

บจก.สปีดีชั่น

10

คุณพงศธร              เพร็ชขำ

อุปนายก

หจก.วีรภัทร การไฟฟ้า 2015

11

คุณบวร                  ประมวลความดี

อุปนายก

เอ็น.วี.บจก. พี.ทรานสปอร์ต

12

คุณพรทิพย์           บุญเกียรติบุตร        

กรรมการ

บจก.ซี.พี.บี.ทรานสปอร์ต

13

คุณวีระ                   เทียนสว่าง

กรรมการ

บจก.วี.เอส.เค เซอร์วิส กรุ๊ป

14

คุณสมหมาย             ประกอบมิตร

กรรมการ     

หจก.โชคสมหมายทรานสปอร์ต

15

คุณเชลล์                 เที่ยงพนม

กรรมการ

บจก.กำแพงเพชรชนาพร ทรานสปอร์ต

16

คุณอัจจิมา              ดุลคนิต

กรรมการ

หจก.อัจจิมาขนส่ง

17

คุณกิตติชัย               แพร่จรรยา

กรรมการ

หจก.บางพลีคอนเทรนเนอร์

18

คุณพัฒนะ               ศรีสุวรรณธัช

กรรมการ

บจก.น นน ( ประเทศไทย )

19

คุณวรวีย์                 พิริยะประทานคุณ

กรรมการ

บจก.เทพราชโลจิสติกส์

20

คุณชุติกาญจน์         มานะศิลปพันธ์

กรรมการ

บจก.ส.สิริขนส่ง

21

คุณศุภร                   โสภาอัศวภรณ์

กรรมการ

บจก.คอนเซ็นเตอร์

22

คุณนิธิ                    แจงวาณิชย์

กรรมการ

บจก.เอเวอร์กรีนคอนเทรนเนอร์

23

คุณพงษ์ปกรณ์       พฤทธิพาณิชย์

กรรมการ

หจก.กรุงเทพคอนเทรนเนอร์

24

คุณมงคล                  ขาวสวัสดิ์

กรรมการ

หจก.มงคงเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต

25

คุณสมชาย               บันลือเสนาะ

กรรมการ

บจก.ทิฟฟ่า

ติดต่อประสานงาน สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

คุณนิตยา ขันธวิธิ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เบอร์โทร 089-6884558  อีเมลล์ nitaya.kuntaviti@gmail.com

Visitors: 156,937