คณะกรรมการปี 60

ลำดับ

                ชื่อ-นามสกุล

   ตำแหน่ง

     เบอร์โทร

บริษัท

1

คุณสมควร             กล่ำแสง

นายก

     094-2347611

หจก.เอส.พี.ซี.เซอร์วิส แมนเนจเมนท์

2

คุณทองอยู่            คงขันธ์

ที่ปรึกษา

     081-8475789

บจก.ที.เค.โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพายเชน

3

คุณสุพิณ               ฟูกลิ่น

ที่ปรึกษา

     081-6394713

บจก.หทัยรัตน์ทรานสปอร์ต

4

คุณจุฑานุช           ชุมมานนท์

ที่ปรึกษา

     081-5663650

บจก.อาร์.ที.เอ็น.โลจิสติกส์

5

คุณปานจิตต์         เหล่าชัยยนต์

ที่ปรึกษา

     081-8341008

บจก.ชัยชนะทรานสปอร์ตกรุ๊ป

6

คุณศดิศ                 ศรีจันทร์

เลขาธิการ

     099-9789295

บจก.แม่กลองโลจิสติกส์

7

คุณธนาธร             วรพฤกษ์พิสุทธิ์

เหรัญญิก

     089-8955842

หจก.ไพลินแดง

8

คุณสาธิต               บุญโต

อุปนายก

     081-6570892

บจก.เอส.บี.ที.ทรานสปอร์ต

9

คุณภูมิพัฒน์           คิดชอบ

อุปนายก

     061-5214376

บจก.สปีดีชั่น

10

คุณพงศธร              เพร็ชขำ

อุปนายก

     061-8214689

หจก.วีรภัทร การไฟฟ้า 2015

11

คุณบวร                  ประมวลความดี

อุปนายก

     081-6423337

เอ็น.วี.บจก. พี.ทรานสปอร์ต

12

คุณพรทิพย์           บุญเกียรติบุตร        

กรรมการ

     081-9137732

บจก.ซี.พี.บี.ทรานสปอร์ต

13

คุณวีระ                   เทียนสว่าง

กรรมการ

     081-9256142

บจก.วี.เอส.เค เซอร์วิส กรุ๊ป

14

คุณสมหมาย             ประกอบมิตร

กรรมการ

     089-9255633

หจก.โชคสมหมายทรานสปอร์ต

15

คุณเชลล์                 เที่ยงพนม

กรรมการ

     081-3711394

บจก.กำแพงเพชรชนาพร ทรานสปอร์ต

16

คุณอัจจิมา              ดุลคนิต

กรรมการ

     081-6682272

หจก.อัจจิมาขนส่ง

17

คุณกิตติชัย               แพร่จรรยา

กรรมการ

     094-9943431

หจก.บางพลีคอนเทรนเนอร์

18

คุณพัฒนะ               ศรีสุวรรณธัช

กรรมการ

     083-9712304

บจก.น นน ( ประเทศไทย )

19

คุณวรวีย์                 พิริยะประทานคุณ

กรรมการ

     084-3599115

บจก.เทพราชโลจิสติกส์

20

คุณชุติกาญจน์         มานะศิลปพันธ์

กรรมการ

     081-9088768

บจก.ส.สิริขนส่ง

21

คุณศุภร                   โสภาอัศวภรณ์

กรรมการ

     081-6222821

บจก.คอนเซ็นเตอร์

22

คุณนิธิ                    แจงวาณิชย์

กรรมการ

     086-0838181

บจก.เอเวอร์กรีนคอนเทรนเนอร์

23

คุณพงษ์ปกรณ์       พฤทธิพาณิชย์

กรรมการ

     095-4655646

หจก.กรุงเทพคอนเทรนเนอร์

24

คุณมงคล                  ขาวสวัสดิ์

กรรมการ

     062-7879198

หจก.มงคงเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต

25

คุณสมชาย               บันลือเสนาะ

กรรมการ

     081-7515180

บจก.ทิฟฟ่า

ติดต่อประสานงาน สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

คุณนิตยา ขันธวิธิ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เบอร์โทร 089-6884558  อีเมลล์ nitaya.kuntaviti@gmail.com

Visitors: 155,851