ประวัติสมาคม

 

      สมาคมฯได้ก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มจากการจัดตั้งเป็นชมรมผู้ประกอบการขนส่งเสรีท่าเรือกรุงเทพตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 โดยคุณธงชัย เหล่าชัยยนต์และเมื่อสมาคมฯเริ่มมีสมาชิกและการเจริญเติบโตมากขึ้นในปีพ.ศ. 2547เพื่อให้มีความมั่นคงและยั่งยืนจึงได้ยกฐานะจากชมรมผู้ประกอบการขนส่งเสรีท่าเรือกรุงเทพเป็นสมาคมขนส่งสินค้านำเข้า-ส่ง โดยมีคุณทองอยู่ คงขันธ์ เป็นนายกสมาคมฯคนแรกในปีพ.ศ. 2548 – 2551  คุณปานจิตต์เหล่าชัยยนต์เป็นนายกสมาคมฯคนต่อมาในปีพ.ศ. 2552-2555และคุณสุพิณ ฟูกลิ่น เป็นนายกสมาคมฯคนปัจจุบันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556

      สมาคมฯได้มีผลงานที่ผ่านมาในการช่วยเหลือและดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการนำเข้าและส่งออกมากมาย ผลงานดีเด่นที่ได้ประสบความสำเร็จในการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกผู้ประกอบการขนส่งเป็นตัวอย่างดังนี้

     1. ร่วมกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 1 บาทสำหรับ                รถบรรทุกไม่ประจำทาง

     2. เจรจากับภาครัฐในการลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผู้ประกอบการขนส่งจาก 3% เป็น 1%3

     3. เรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนผันและเพิ่มน้ำหนักบรรทุก 37.4ตัน เป็น 45ตัน สำหรับหัวพร้อมหางรถเทรลเลอร์และน้ำหนักบรรทุก 21 ตันเป็น          25 ตัน สำหรับรถ 10 ล้อ4. เรียก

     4. ร้องให้รัฐบาลผ่อนผันการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความสูงจากเดิม 3.2 เมตร เป็น 4.6 เมตร เพื่อได้ความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด          40’HQ และ 45’

     5. เข้าเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐในการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการขนส่ง

 

...
...
Visitors: 154,650