การประชุมใหญ่สมาคมขนส่งภาคตะวันตก

วันที่ 30 มีนาคม 2557  สมาคมขนส่งนครปฐม

ได้มีมติเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สมาคมขนส่งภาคตะวันตก

เพือเปิดการขยายตัวของสมาชิกจาก จังหวัดทางภาคตะวะนตกเพิ่มขึ้น  นายกสุพิณ ฟูกลิ่น ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนเงินร่วมกิจกรรม   กับสมาคมขนส่งภาคตะวันตก

Visitors: 156,937