งานประชุมใหญ่สมาคมโลจิสติกศ์และขนส่งภาคใต้

วันที่ 22 มีนาคม 2557  สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ที่หาดใหญ่ สงขลา

นายกสุพิณ ฟูกลิ่นและกรรมการ คุณอัจจิมา ดุลคนิต

เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายกรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล
Visitors: 156,937